• Secretari tècnic d’un grup d’experts d’arreu de Catalunya que, per encàrrec del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el transcurs dels anys 2007-2011, va elaborar “Document de bases per a l’elaboració d’un avantprojecte de Llei dels governs locals de Catalunya; “Esborrany Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya; Esborrany Avantprojecte de Llei de creació del municipi de la Canonja”; “Comentaris a l’Esborrany avantprojecte de la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”; “Comentaris a l’Esborrany Avantprojecte de Llei del Consell de Governs Locals de Catalunya”; etc.
  • Compareixença com a expert a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya amb relació a la tramitació del Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en data 25 de març de 2015, tal com consta al corresponent Diari de Sessions de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, núm. 674, de data 25 de març de 2015.
  • Membre del Comitè Estratègic i del Comitè Director del Pacte Nacional per a la Societat Digital, impulsat l’octubre de 2016 per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes i els representants del món local, per a fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital a tot el territori català. Treballant conjuntament i de forma consensuada una estratègia SmartCAT de territori intel·ligent; desenvolupant les infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques; adoptant mesures i eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat; impulsant una nova administració digital, i desenvolupant la indústria 4.0 i la digitalització.
  • Membre del Comitè Tècnic i coordinador de l’àmbit de treball d’Ordenació territorial i serveis a les persones del procés de participació “Governs Locals.cat”, i ponent a les sessions territorials de debat del procés impartides a Tortosa, Mataró i Tarragona, celebrades els dies 13, 18 i 19 de gener de 2017.
  • Membre del Comitè redactor per a l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya, en representació de les diputacions catalanes. Aquest comitè està integrat per un nucli redactor d’experts i acadèmics i un conjunt de representants d’organitzacions vinculades al servei públic i de representats d’institucions vinculades al camp de l’ètica pública i de la societat civil. L’objectiu del comitè és elaborar un marc ètic comú per a totes les administracions i organitzacions catalanes que presten serveis públics, així com també orientar l’actuació dels servidors públics, impulsar la millora de la qualitat democràtica i contribuir a la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions. Des del setembre 2016 fins a l’actualitat.
  • Membre del grup de treball “El futuro de los gobiernos locales intermedios”, impulsat per la Fundación Democracia y Gobierno Local, sota la direcció del Dr. Luciano Parejo Alfonso.