Coordinador general de la Diputació de Barcelona, des del dia 10 d’abril del 2012 fins a l’actualitat.

En l’exercici de les funcions pròpies d’aquest lloc de treball coordino i dirigeixo les més altes funcions directives i tècniques, des d’una perspectiva estratègica i executiva, dels diferents àmbits transversals de l’organització (pressupost, estructures directives, tècniques i organitzatives, cooperació i assistència local, relacions interinstitucionals etc.), així com també dels seus principals ens instrumentals o participats, i diverses relacions amb institucions públiques i privades. I tot en el context d’un govern local complex amb una estructura de personal de més de 4.500 empleats públics, un nivell mitjà de volum pressupostari de l’entorn de 900 milions euros anuals i un sistema de treball basat en xarxa que requereix un fort coneixement de les necessitats dels governs locals i altres destinataris de les polítiques de la corporació, i del seu territori.

Coordinador de Cooperació i Assistència Local a l’Àrea de Presidència, Diputació de Barcelona, des del dia 13 de setembre de 2011 fins l’actualitat.

En el desenvolupament d’aquestes funcions dirigeixo, coordino i impulso, des de la funció directiva i tècnica, plans i programes de cooperació i assistència local amb uns imports econòmics que de l’any 2011 ençà s’han situat a l’entorn dels 1.800 milions d’euros. Tots ells, des de la transversalitat, la diferenciació i l ’asimetria territorial, i la coordinació de polítiques d’assistència tècnica i econòmica bàsica als distints governs locals de la demarcació de Barcelona, però també atenent a la seva diversificació econòmica i cohesió social. Aquestes tasques, atesa la seva transversalitat, han requerit també d’alta coordinació en la direcció dels diferents nivells organitzatius d’aquesta institució.

Professor associat de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili (URV), des del curs 2007/2008 fins a l’actualitat, impartint sempre quadre docent –que es detallarà més endavant– vinculat al dret administratiu, local i urbanístic.

Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona des de l’any 2006. Tot i que actualment en la condició de no exercent, per incompatibilitat amb les tasques assumides a la Diputació de Barcelona. En l’exercici privat de la professió l’àmbit de defensa i assistència jurídiques s’ha centrat en la representació lletrada d’ajuntaments de dimensió tècnica petita i mitjana, de la qual s’obté una clara visió del funcionament ordinari d’aquest tipus de governs locals, i sobretot de les seves necessitats.

Altres dades de relleu institucional, professional i acadèmic

• Membre de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Manresa, des del desembre de 2016.

• Membre del Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Públic, des de l’abril de 2016.

• Membre de la Comissió de Toponímia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, des del març de 2016.

• Vocal del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des del març de 2016.

• Vocal del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, des del març de 2016.

• Membre de l’Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, des del juliol de 2015.

Vocal del tribunal de selecció per a l’accés a la subescala de Secretaria Intervenció, de l’escala de funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, segons resolució del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 24 de març de 2015 (BOE núm. 73, de 26 de març 2015).

• Coordinador del Grup impulsor de la Diputació de Barcelona per a una estratègia corporativa global de bon govern, transparència i accés a la informació, i creació del Portal de Transparència (expedient núm. 2014/6612, de 4 de setembre de 2014).

• President del l’Òrgan de Política Lingüística de la Diputació de Barcelona (expedient núm. 2014/1139, d’1 d’agost de 2014).

• Representant al Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, des del juliol de 2015.

• Coordinador director del Consell Editorial de la Fundación Democracia y Gobierno Local, des del juliol de 2014 fins al gener de 2017.

• Membre de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, des del juliol de 2014.

• Representant a la Junta de Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu, des del maig de 2014 al juliol de 2015.

• Vocal al Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, des del maig de 2014 al juliol de 2015.

• Secretari de la Comissió Mixta de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Associació Catalana de Municipis, des del març de 2014.

• Coordinador dels actes de Commemoració del primer centenari de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya (1914-2014), impulsada per la Diputació de Barcelona amb les quatre diputacions catalanes i el govern de la Generalitat de Catalunya (expedient núm. 2013/1550, d’1 de març de 2013).

• Coordinador del Grup impulsor de la Diputació de Barcelona per estudiar els possibles impactes de les reformes legislatives, estatal i autonòmica, dels governs locals, així com també proposar pautes d’actuació (formatives, d’estudi, comissions de treball, etc.). (Expedient núm. 2013/1549, de 18 de març de 2013 i 6049/2013, de 5 d’agost de 2013.)

• Membre del Public-Private Sector Research Center IESE Business School, des de 2013.

• Membre de la Junta de Govern i del Consell General de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre, des del juny de 2013.

• Representant a la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, des del maig de 2013.

• Membre de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge (2007-2016), des del febrer de 2013.
• Vocal del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Idescat, des del febrer de 2013.

• Representant al Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat (CCCB), des del febrer de 2013.

• Vocal del Consell de Govern del Consorci Universitari Institut de Ciències Polítiques i Socials. ICPS, des del febrer de 2013.

• Patró institucional i membre del Consell Executiu de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, des de l’abril de 2012.

• Representant al Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, des del novembre de 2013.

• Representant a la Fundació Privada Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, des del febrer de 2013.

• Vocal del Consejo de Empadronamiento, Sección Provincial Barcelona, des del febrer de 2012 fins al juliol de 2015.

• Membre de la Comissió Executiva del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, des de l’abril de 2012 fins al novembre de 2012.

• Membre del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, des de 2011.

• Membre de la borsa de col·laboradors de l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, per a participar en els tribunals de selecció de personal de les administracions públiques de Catalunya.

• Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció Tarragona, entre els anys 2008 i 2012.

• Membre del Grup de Recerca d’Estudis Locals i del Grup de Recerca en Organització i Recursos Humans en Intel·ligència i Seguretat Públiques, de la URV.

• Membre del grup tècnic de suport a la Comissió per al Desenvolupament de les Competències de les Corporacions Locals de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a proposta de la Diputació de Barcelona. Document bàsic de reflexió per a la futura Ley Básica de Gobiernos Locales, 2012.

• Coordinador de les relacions jurídiques i econòmiques de diversos municipis del Camp de Tarragona amb les indústries petroquímiques ubicades al Complex Industrial de Tarragona – Gran Indústria Nord. Des del 2005 fins al 2011, en temes relacionats amb el dret local, urbanístic i mediambiental.

• Coordinador de les relacions juridico esportives del CF Pobla de Mafumet, i redactor del conveni de filiació esportiva entre el Club Gimnàstic de Tarragona – Nàstic (Segona Divisió A de la LFP) i el CF Pobla de Mafumet (Tercera Divisió de la LFP). Així mateix, responsable jurídic de les relacions federatives i institucionals en el marc d’aquesta relació des del 2007 fins al 2011.